Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú zásady obchodných vzťahov medzi predávajúcim - prevádzkovateľom internetového obchodu merleto.sk a kupujúcimi osobami. 

1.1  Zmluvné strany:

Predávajúci ( prevádzkovateľ internetového obchodu www.merleto.sk)

TALEKO  s.r.o., Čerešňová 1459/ 5B, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 50225987; DIČ: SK2120263750; zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo:  110069/B; Kontakt: telefón +421 907 611 773, merleto@merleto.sk

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby: Tatra banka; IBAN: SK6211000000002947020214

Kupujúci: Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.merleto.sk prevádzkovaného spoločnosťou TALEKO s.r.o.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, rozumie ňou odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru alebo email odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci vôľu kupujúceho zakúpiť bližšie identifikovaný tovar z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru (ďalej aj len ako „objednávka“). Za záväzné sa považuje potvrdenie predávajúceho e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné).. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

2.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.3. Kupujúci potvrdzuje predávajúcemu odoslaním objednávky, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu objednávky.

2.4. Objednávku môže kupujúci predávajúcemu uskutočniť a odoslať aj ako registrovaný užívateľ prostredníctvom vytvoreného konta na portáli www.merleto.sk . Registrovať sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uvedie všetky údaje potrebné k vytvoreniu užívateľského konta na portáli, ktoré zodpovedajú skutočnosti. Akúkoľvek zmenu musí registrovaný užívateľ vždy nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom elektronickej komunikácie na adresu merleto@merleto.sk . Užívateľské konto sa vzťahuje výhradne k registrovanému užívateľovi a nie je možné, aby ho za účelom objednávok alebo za akýmkoľvek iným účelom používala iná osoba. Užívateľské prihlasovacie meno a heslo (ďalej aj ako“ prihlasovacie údaje”) sú diskrétne údaje, ktoré sa predávajúci zaväzuje neposkytovať tretím osobám a predávajúci nie je zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov, ku ktorému nedošlo jeho zavinením. V prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov je registrovaný užívateľ povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Registráciu môže registrovaný užívateľ kedykoľvek zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese merleto@merleto.sk. Predávajúci je oprávnený požadovať od registrovaného užívateľa za účelom identifikácie registrovaného užívateľa údaje, ktoré registrovaný užívateľ uviedol pri registrácii konta vrátane prihlasovacích údajov a v prípade, že užívateľ neuvedie údaje zhodujúce sa z registračnými a prihlasovacími údajmi, je predávajúci oprávnený odoprieť uskutočnenie požadovanej zmeny či zrušenia užívateľského konta. Predávajúci je taktiež oprávnený kedykoľvek registráciu užívateľa pozastaviť alebo zrušiť, pokiaľ má podozrenie, že kupujúci porušil tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo ak konanie užívateľa môže viesť k ohrozeniu ostatných kupujúcich alebo predávajúceho, respektíve k vzniku škodovej udalosti.

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci môže stornovať objednávku kedykoľvek pred doručením tovaru a 14 dní po doručení tovaru.

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-mail, telefón, atď.)


 4. Práva a povinnosti predávajúceho:

4.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

4.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru.


5. Práva a povinnosti kupujúceho:

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, 

5.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


6. Spôsob doručenia a doba dodania 

6.1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3-5 dní, ak je tovar skladom. Informácia o dostupnosti tovaru je pri každom produkte eshopu uvedená. 

6.2. v prípade nedostupnosti tovaru, o ktorom predávajúci kupujúceho riadne oboznámi a kupujúci s ním súhlasí, dodanie tovaru je maximálne do 30 dní. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

6.3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Doklad o kúpe je dodaný kupujúcemu spolu s dodaným tovarom. 

6.4. Spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí v objednávke, pričom náklady na dopravu závisia od vybraného spôsobu dopravy V prípade, že tovar nie je doručený v poriadku, kupujúci tovar od kuriéra neprevezme. Pokiaľ si kupujúci zvolí doručenie poštou nie je možné tovar skontrolovať na pošte. Tovar neprevezme pokiaľ je balík poškodený.

6.5 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.

7. Cena tovaru a konečná cena

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu vrátane ceny prepravy a poplatku za kupujúcim zvolený spôsob platby. Ceny uvedené na portáli v eshope pri jednotlivom tovare sú platné len pre samotný produkt a neobsahujú dopravné ani žiadne iné náklady, ktoré znáša kupujúci, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Pri tvorení objednávky sú však tieto položky uvedené taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy).

7.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

7.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.


8. Platobné podmienky

8.1.Kupujúci má na výber úhrady ceny za tovar:

•  dobierkou, poplatok za tento spôsob platby je 1,00 €.

•  prevodom/ vkladom na účet predávajúceho

8.2. Dobierka

Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby. Ako daňový doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti a faktúra.

8.3. Vklad, prevod na účet – platba vopred

Kupujúci môže kúpnu cenu uhradiť prostredníctvom služby internet banking cez banku, v ktorej má

aktivovaný účet, alebo vložením peňazí na účet predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s., po doručení oznámenia o potvrdení objednávky vo forme emailu od predávajúceho, ktorý obsahuje číslo účtu, cenu objednaného tovaru vrátane poštovného a balného (ak sú účtované), variabilný a konštantný symbol, dodaciu lehotu.


9. Dodacie podmienky:

9.1 Doručenie prostredníctvom kuriéra na adresu uvedené v objednávke: pri nákupe tovaru do 50 € sa účtuje poplatok za tento spôsob doručenia 4,00 €,

9.2 Doručenie prostredníctvom kuriéra na výdajné miesto najbližšie k Vašej adrese uvedenej v objednávke:  pri nákupe tovaru do 50 € sa účtuje poplatok za tento spôsob doručenia 4,00 €,

9.3 Pri nákupe nad 50 € je doprava zadarmo.


10. Nadobudnutie vlastníctva

10.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


11.Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

11.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

11.2 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa  

 a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.  

 11.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

11.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

11.5 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na, vid. link

11.6 Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.  

11.7 Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.      

11.8 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.        

11.9 Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

11.10 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

11.11 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.        

11.12 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


12. Reklamačný poriadok 

12.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).  

12.2 Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručnú doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručné doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.  

12.3 Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.  

12.4 Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12.5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese TALEKO  s.r.o., Čerešňová 1459/ 5B, 90025 Chorvátsky Grob; merleto@merleto.sk

12.6 Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.  

12.7 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

12.8 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

12.9 Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.  

 12.10 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


13. Alternatívne riešenie sporov  

 V prípade, že zákazník (kupujúci) nebol spokojný so spôsobom, akým jeho reklamáciu vybavil predajca alebo sa kupujúci domnieva, že predajca porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu na merleto@merleto.sk. Ak predajca na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní neodpovie, kupujúci je oprávnený podať návrh na alternatívne riešenie sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk


14. Ochrana osobných údajov

14.1 Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.

14.2 Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

14.3 Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.    

14.4 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

14.5 Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).  

14.6 Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,

informácie o spracúvaní osobných údajov

zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

14.7 Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku

alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

14.8 S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.


15. Punc

Všetky naše šperky z drahých kovov sú podľa zákona č. 94/2013 Z.z.  označené puncom SR, rýdzostnou a zodpovednostnou značnou. Puncom šperky označuje Puncový úrad SR.

Aktuálne vyobrazenie puncových značiek Puncového úradu SR vždy nájdete na stránke http://www.puncovyurad.sk/?IDe=204523&IDcheck=c17a320845fbb6d529b79e8d4c9cd0cd


16. Orgán dozoru 

Názov a adresa orgánu dozoru a dohľadu: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre

Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.B.Box 5, 820 07 Bratislava 27


17. Záverečné ustanovenia:

17.1 Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 6.9.2016

17.2  Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom majiteľa.